Algemene Voorwaarden Donaties

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Stichting GoodCare, statutair gevestigd te Schiedam kantoorhoudende te Rotterdam aan de Schiemond 20, postcode 3024EE, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85763268, hierna verder te noemen: GoodCare. 

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
1.2. Donatie: een door de gevende partij aan GoodCare geschonken geldbedrag.
1.3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan GoodCare.
1.4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van GoodCare of hieraan gerelateerde betaalplatforms, een donatie doet aan GoodCare.
1.5. Statuten: de statuten luiden als volgt. Stichting GoodCare stelt zich ten doel mensen te equiperen voor de tijden die voor ons liggen. Dit doen we vanuit een Christelijke basis: we geloven dat deze maatschappij God meer dan ooit nodig heeft. De stichting wil dit bereiken door het ontplooien of doen ontplooien van alle daarop gerichte activiteiten, zoals: vrije en mensgerichte thuiszorg, Christenen Collectief en enerverende (muzikale) evenementen.
1.6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van GoodCare aan GoodCare.
1.7. Ontvangende partij: de rechtspersoon GoodCare die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
1.8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
1.9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan GoodCare.
2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.
2.3. GoodCare behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, GoodCare

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan GoodCare.
3.2. GoodCare is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op GoodCare nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van GoodCare is bijgeschreven.
3.4. Aansprakelijkheid: GoodCare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart GoodCare voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan GoodCare.

Artikel 4. Rechten gevende partij

4.1. De gevende partij heeft een afkoelingsperiode voor online donaties via een donatie formulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@GoodCare.nu.

Artikel 5. Plichten GoodCare

5.1. GoodCare verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
5.2. GoodCare neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. GoodCare aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens GoodCare bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
6.5. GoodCare doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
6.6. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. GoodCare verwerkt de door de gevende partij aan GoodCare verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
7.2. Deze persoonsgegevens worden door GoodCare verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan info@GoodCare.nu.
7.4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door GoodCare geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. GoodCare heeft het recht in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies

8.1. GoodCare maakt gebruik van cookies op delen van haar website, niet op het deel waar de donaties worden behandeld.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1. De disclaimer en het privacy statement die GoodCare hanteert zijn onverkort van toepassing.
9.2. De rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen GoodCare en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
9.3. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.